Search
Close this search box.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00

TELEFON:
29 645 80 00 wew. 38, 44 MAIL: biblioteka@wasewo.pl

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie – www.biblioteka.wasewo.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

Część fotografii oraz galerii zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.

Strona umożliwia regulowanie wielkości czcionki oraz ustawienie zwiększonego kontrastu.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Administratorzy oraz redaktorzy strony dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Wójcik (biblioteka@wasewo.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (29) 645 80 00 wew. 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  • Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie ma 2 kondygnacje. Prowadzi do niego wejście główne z ul. Zastawskiej. Do głównego wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających na wózku. Podjazd jest zabezpieczony barierkami. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się na korytarz. Szatnia znajduje się na parterze. Po wejściu do budynku dzwonek informuje o wejściu użytkownika. Komunikację między piętrami zapewniają schody. W budynku brak windy. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych o poszerzonych drzwiach, umożliwiających dostęp osobom poruszającym się na wózku.
  • Budynek nie został wyposażony w windy, które mogą przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. Do głównego wejścia prowadzi podjazd dla osób poruszających na wózku.
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie posiada miejsce parkingowe przeznaczone dla postoju osób niepełnosprawnych.
  • Informujemy, że na teren Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie można wejść z psem asystującym.
  • Na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Znajdź nas

Uczestniczymy:

Skip to content